EDEP

 • Beni Rabbim edeblendirdi ve ne güzel edebledi.
 • Adem oğlunun edebden nasibi yoksa, insan değildir.
 • İnsanla hayvan arasındaki fark; edebdir.
 • Edeble süslenmeyen akıl, silahsız kahramandır.
 • Edeb; Aklın dıştan görünüşüdür.
 • Edeb; Eline, diline ve beline sahip olmaktır.
 • Edeble varan, lütufla döner.
 • Edeblerin anası az konuşmaktır.
 • Edeb, Evliyâullahın delilidir. Allah'a kavuşma sebebidir.
 • Edeb olmadıkça asalet düzelmez.
 • Edeb, şeytanı öldüren bir silahtır.
 • Edeb, en hayırlı san'attır. Hak'ka giden yolun ağzıdır.
 • Edeb her şeyin başıdır. Tasaffufun tamamı edebdir.
 • Edeb olgunlaşmanın ilk şartıdır.
 • Edebi terk eden ârif değildir.
 • Edebi terk et! Her şeyi terk et!
 • Edebten mahrum olanlar, Hak dergâhından kovulurlar.
 • Edebi olmayanın güvenilir ilmi yoktur.
 • Hakikattan maksat ancak edebdir.
 • Hakiki edeb, edebi terk etmemektir. (El'emru fevka'ledeb)
 • Ayıplarınızı edeble örtünüz.
 • Hakiki güzellik, ilim ve edeb güzelliğidir.
 • İnsanın ziyneti, edebinin tamamıdır.
 • Babası ölen değil, ilim ve edebi olmayan yetimdir.
 • Edebini un, amelini tuz eyle!
 • Evladına edeb öğretmeyen, düşmanlarını sevindirir.
 • Ruhen yükselmek ancak edeble mümkündür.
 • Akıllı, edebi edebsizden öğrenir.
 • İlim şerefî ve edeble Adem, melekten üstün oldu.
 • Şeytan Allah'ın huzurundan, edebi terk ettiği için kovulmuştur.
 • Edeb dışı hareketler, feyzi keser ve sahibini, sultanların gönlünden uzaklaştırır.
 • Sohbet bir cesettir, edeb ise o cesedin ruhudur.
 • Edeb; insanı her türlü hatadan koruyan bilgi ve prensiplere sahip olmaktır.
 • İmanın hakikatına ermek için; yakın bilgi, yakın bilgi için ihlâslı âmel, ihlâslı âmel için; farzları edâ, farzları edâ için; sünneti tatbik, sünneti tatbik etmek için de, edebi korumak lazımdır.
 • Her şey çoğaldıkça ucuzlar. Fakat edeb çoğaldıkça değeri artar.
 • Edeb; kendisinden yükseğini çok görmemek, kendisinden aşağısını da hor görmemektir.
 • Üstazın meclisine edeble girenler, ondan nihâyetsiz füyuzata alırlar.
 • Üstâzın kelâmını edeble dinleyenler, ondan en yüce makama kavuşurlar.
 • Meşâyıh edebi ile edeblenmedikçe, meşâyıhtan nasip almak mümkün değildir.
 • Sofîlerin terbiye etmediği kimse, edebin hakikatını anlayamaz.
 • Edeb güzelliği, kişiyi nesebe muhtaç etmez.
 • Edeb, insanı kalpten sevindirir.
 • Edeb, insanı utanılacak şeylerden koruyan melekedir.
 • Edeb, 'sünnet-i resulullah'a uygun hereket etmektir.
 • Edebten daha üstün sergi yoktur.
 • Edeb kaidelerinin en alt derecesi, bir kimsenin cehaletini sezdiği yerde durup, onu gidermesidir.
 • İlim elde etmek isteyen, edebli bir şekilde ilim sahibi olmaya baksın.
 • Muhabbet ehli, sevgi işinde iyi niyete sahip oldukça edebleri artmaya başlar.
 • Edeb, nefsi gerektiği şekilde terbiye etmek ve güzel ahlâkla tezyin etmektir.
 • Edeb, insanın mutlak bir fazilet kaynağıdır.
 • Cennetteki makamlara âmet ve edeble ulaşılır.
 • Edebin dostları: Hayâ, samimiyet, teslimiyet, muhabbet, niyet, itaat, gayret, sohbet ve hizmettir.
İlim meclisinden aradım, kıldım taleb.
İlim en geridedir; illâ edeb, illâ edeb
Setreder ayıbını insanın hep;
Ne güzel câmeymiş saybe-i edeb.

Ehli diller arasında aradım, kıldım taleb.
Her hüner makbûl imiş; illâ edeb, illâ edeb
Edeb bir tâc-imiş nur-i Hûda'dan
Giy ol tacı, emin ol her beladan